Základní podmínky užívání webových aplikací na www.cschbohdalov.cz a ochrana osobních údajů GDPR

 1. Podmínky užívání webových aplikací na www.cschbohdalov.cz - provozovatelem je Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Bohdalov, 592 13 Bohdalov 193, IČO: 48895296

 2. Používáním aplikací www.cschbohdalov.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně www.cschbohdalov.cz bez ohledu na to, jakým způsobem k těmto službám uživatel přistupuje.

 3. Provozovatel aplikací prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost aplikací.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

 5. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním aplikací serveru www.cschbohdalov.cz a souhlasí s tím, že aplikace nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy provozovatele při poskytování aplikací www.cschbohdalov.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání aplikací poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování aplikací www.cschbohdalov.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu, smazání uživatelského obsahu apod.), zejména v případech:

  1. jestliže uživatel používá aplikace v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání aplikací poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.

  2. pokud uživatel bude užívat aplikace ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo jeho partnery a zákazníky

  3. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást aplikace

  4. kdy účet budí dojem, že uživatelem aplikace je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován

  5. kdy se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data aplikací

  6. pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech

         Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost aplikací.

 

Zasílání reklamních sdělení

         Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že provozovatel je oprávněn využívat elektronické kontakty uživatele k zasílání sdělení, obsahující zejména informace o výstavách, akcích ČSCH, novinkách, které daná aplikace nabízí, případně o jiných produktech provozovatele. Uživatel může nastavení zaslání sdělení upravit již při registraci, popřípadě později ve vlastnostech svého účtu.

         Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr uživatelem přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany).

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

         Uživatel při registraci poskytuje své osobní údaje provozovateli aplikací www.cschbohdalov.cz, a to v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a e-mailové adresy (popřípadě dalšího elektronického kontaktu, který uživatel dobrovolně poskytne). V rámci konkrétní aplikace může provozovatel aplikací www.cschbohdalov.cz získávat další osobní údaje uživatele v závislosti na povaze dané aplikace, zejména související s jejím využíváním, zjišťování specifických zájmů uživatele apod.

         Výše uvedené osobní údaje zpracovává provozovatel aplikací www.cschbohdalov.cz za účelem zpracování a organizaci výstavy nebo soutěže, za účelem zpracování katalogu akce, případně související s registrací zvířat. Tj. k zajišťování akcí pořádaných dle stanov ČSCH.

         Provozovatel aplikací www.cschbohdalov.cz osobní údaje uživatele za žádných okolností nepředává třetím osobám a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje jejich přiměřenou ochranu před jakýmkoliv zneužitím. Uživatel bere na vědomí, že z pověření provozovatele aplikací www.cschbohdalov.cz může s osobními údaji nakládat zpracovatel, který je však povinen dodržovat vždy stejný standard ochrany osobních údajů, jaký zaručujeme provozovatel aplikací www.cschbohdalov.cz.

         Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, požadovat vysvětlení provozovatele aplikací www.cschbohdalov.cz v případě, že uživatel pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

         Uživatel bere na vědomí, že vkládání osobních údajů, fotografií a jiných dat ze strany uživatelů v registraci nebo nastavení aplikací je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci aplikací provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však může vést k omezení některých druhů aplikací, při nichž dochází k využívání takových osobních údajů, popřípadě ke zrušení uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu z vůle uživatele je považováno za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a provozovatel aplikací www.cschbohdalov.cz osobní údaje bezodkladně zlikviduje, s výjimkou anonymizovaných údajů (tj. údajů, které již není možné zpětně přiřadit žádnému konkrétnímu uživateli) a popřípadě těch osobních údajů, které může provozovatel aplikací www.cschbohdalov.cz zpracovávat na základě zákonných výjimek i bez souhlasu uživatele.

         Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám www.cschbohdalov.cz, zejména e-mail a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožené důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

         V případě, že uživatel poskytne při využívání aplikací osobní údaje jiné osoby (např. člena statutárního orgánu či zaměstnance), tímto prohlašuje, že takto činí oprávněně, tj. příslušná osoba mu udělila souhlas s takovým jednáním a činí tak v souladu s výše uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Autorská a osobnostní práva

         Uživatel dále souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn používat podobizny, obrazové snímky anebo zvukové záznamy (poskytnuté uživatelem) v původní či změněné podobě týkající se uživatele pro účely provozování aplikací a prezentace těchto aplikací na veřejnosti včetně reklamy.

         Uživatel tímto potvrzuje, že je autorem či oprávněným uživatelem autorských děl (fotografií, textů, hudby apod.), která umísťuje prostřednictvím aplikací www.cschbohdalov.cz, a tímto umístěním současně uděluje provozovateli časově, množstevně a místně neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití takových děl v původní či (zejména provozovatelem) změněné podobě, včetně práva udělit podlicenci, a to za účelem plnohodnotného poskytování aplikací odpovídajícím způsobem.

         Uživatel je povinen vždy respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nese výhradně uživatel.

         K žádosti provozovatele zajistí uživatel i po ukončení užívání aplikací www.cschbohdalov.cz vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků těchto podmínek užití a jejich účelu.

 

Závěrečná ustanovení

         Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití aplikací www.cschbohdalov.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných aplikací, včetně případného zrušení aplikace bez náhrady.

         Dokončením registrace uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.Smlouva o zprostředkování prodeje zvířat na výstavě
uzavřená dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Smlouva)

1. Smluvní strany

a) Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204 (Zprostředkovatel) jako provozovatel výstavy prostřednictvím aplikace Výstava online (Aplikace)
b) Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl zadávat zboží k prodeji (Prodávající)
c) Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl zboží kupovat či prohlížet (Kupující).

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o zprostředkování dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Smlouva).

1.2 Smlouva o zprostředkování je uzavřena okamžikem podání přihlášky na výstavu a nabídkou zvířat k prodeji, případně registrací Uživatele do Aplikace. Registrací do aplikace potvrzuje Prodávající a Kupující, že se řádně seznámili s obsahem této Smlouvy, že mu porozuměli a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto Smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek se s touto Smlouvou seznámili, Smlouvě rozumí a budou se jí řídit.

2. Předmět smlouvy
2.1 Pomocí Aplikace Zprostředkovatel zprostředkuje Uživatelům možnost (příležitost) uzavření kupní smlouvy (Kupní smlouva), jejímž předmětem bude prodej zvířat na výstavě. Zprostředkovatel není stranou Kupní smlouvy, ani za ni neodpovídá. Kupní smlouva bude uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím.
2.2 Za zprostředkování a další přídatné služby náleží Zprostředkovateli odměna, která je uvedena ve výstavních podmínkách (dále také Poplatky).

3. Registrace Uživatele
3.1 Uživatelé musí v Aplikaci pravdivě vyplnit údaje požadované k jejich registraci

4. Obsah Kupní smlouvy
4.1 Kupní smlouva je uzavírána pouze mezi Prodávajícím a Kupujícím.
4.2 Uživatel, který chce prodat zvíře, zadá v Aplikaci prodejní cenu, za kterou chce zvíře nabízet a prodat.
4.3 Kupní smlouva není vyhotovena v písemné formě; je uzavřena pouze prostřednictvím Aplikace a její obsah je určen specifikací Prodávajícího a Kupujícího údaji, které uvedli při registraci do Aplikace, specifikací zvířete, které Prodávající zadal v Aplikaci a dále kupní cenou, kterou Prodávající zadal do Aplikace.
4.4 U spotřebitelsko-podnikatelských vztahů se na Kupní smlouvu budou aplikovat příslušná ustanovení o spotřebitelských smlouvách občanského zákoníku.

5. Stanovení ceny za prodané zvíře
5.1 Při registraci do Aplikace Prodávající zadá své bankovní údaje, na které mu Zprostředkovatel po úspěšném prodeji zašle peněžní částku za prodané zvíře poníženou o Poplatky.
5.2 Cena za prodané zvíře bude Prodávajícímu uhrazena do uplynutí deseti (10) dnů od připsání kupní ceny od Kupujícího na účet Zprostředkovatele. Úhrada je možná i v hotovosti přímo na výstavě dle výstavních podmínek.
5.3 Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli započíst jakékoli dlužné částky (např. výstavní poplatky) Prodávajícímu na výplatu kupní ceny. O započtení bude Prodávajícího informovat.

6. Způsob úhrady a výdej zvířat
6.1 Kupující uhradí cenu za zboží pomocí možností, které umožňuje Aplikace. Umožněny jsou jen online platby.
6.2 Zprostředkovatel v Aplikaci nabídne, koncept účetního (daňového) dokladu. Zprostředkovatel však za Prodávajícího účetní (daňové) doklady nevydává. Tyto koncepty dokladů podléhají konečnému schválení Prodávajícího a Prodávající za ně plně odpovídá. Zprostředkovatel při vystavování konceptů dokladů v Aplikaci vychází z údajů uvedených při registraci Prodávajícího a neodpovídá za jejich správnost.
6.3 Výdej zvířete na výstavě proběhne na základě dokladu, který obdrží Kupující v e-mailové zprávě. Převzetí zvířete potvrdí Kupující pracovníkům výstavy sdělením kontrolního kódu, který je součástí této zprávy. Převzetí potvrdí Kupující i podpisem.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy
7.1 Prodávající – včetně fyzických osob a nepodnikatelů – prodejem zboží přes Aplikaci souhlasí s tím, že Kupující má právo dle Občanského zákoníku do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Veškeré náklady na vrácení zvířete nese Kupující.

8. Záruční doba
8.1 Záruční dobu stanoví Občanský zákoník, konkrétně § 2165, a ten zní: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.“
8.2 Na nákup zvířete se uplatní obecný postup reklamace jako u spotřebního zboží – Prodávající odpovídá pouze za vady, které má zvíře při převzetí Kupujícím.
8.3 V § 599 se uvádí že „Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději, jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.“

9. Osobní údaje
9.1 Aby mohl Zprostředkovatel poskytovat služby Uživatelům podle této Smlouvy, musí zpracovávat některé jejich osobní údaje. Zprostředkovatel dále zpracovává osobní údaje Uživatelů k ochraně svých oprávněných zájmů. Podrobnosti o zpracování osobních údajů Uživatelů jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, uzavřením Kupní smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím Aplikace se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k Aplikaci realizován.
10.2 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
10.3 V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebo neúčinným, platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstane nedotčena. Namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení budou ostatní ustanovení této smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této smlouvy podle původního záměru smluvních stran. Současně se strany zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením novým, odpovídajícím obsahu a smyslu ustanovení původního.
10.3 Veškeré spory, není-li uvedeno jinak, budou řešeny před obecnými soudy České republiky.